wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представители на администрацията от Област Стара Загора, които работят по европейски проекти участваха в информационна среща - практически семинар за работа с информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/. Срещата беше организирана от Областен информационен център - Стара Загора. През новия програмен период 2014-2020 г. кандидатстването и отчитането на проекти по оперативни програми ще се осъществява основно по електронен път, което налага и навременно запознаване с възможностите на ИСУН за онлайн кандидастване и отчитане на проекти. Добромир Василев от дирекция „Информационни системи за управление на средствата от ЕС" към Администрацията на Министерския съвет представи модула „Електронни услуги за бенефициенти" на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. Всеки, който подава или отчита електронно проект трябва да разполага с електронен подпис, обясни г-н Василев. Акцент в първата част на практическият семинара беше електронното подаване на проекти. Добромир Василев показа нагледно стъпките, през които се минава, за да се подаде онлайн проектно предложение. Втората част на срещата продължи с изготвяне и подаване през системата на различни изискуеми отчетни документи - технически доклад, финансов отчет и искане за плащане. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.