wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора навърши 60 години от създаването си. Екипът й, нейните читатели и партньори празнуваха юбилея с поредица от събития. На специално тържество по този случай беше открита изложба на ценни книги с автографи, фотографии и документи от фонда й. Областен информационен център - Стара Загора бе сред организациите и институциите получили специални грамоти за подкрепа и партньрство на библиотеката през последните години. Повече от година и половина екипите работят съвместно за достигане на навременна информация за възможностите за финансиране на местното развитие с европейски средства чрез читалищата до всички населени места от региона . ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. . За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.