wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Областен информационен център - Стара Загора представи националната инициатива „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!" пред студенти в Тракийски университет, Стара Загора. На срещата присъстваха и гости от Република Сърбия, които са партньори на университета по проект „Корпоративен бизнес и иновативно развитие на селските райони: синергия между бизнес и академични партньори", финансиран по Седма рамкова програма за 2007-2013 г. на ЕС. Конкурсът за младежки проекти се реализира от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Инициативата е насочена към младежи на възраст от 17 до 21 години и има за цел да повиши интереса към новите оперативни програми в страната. Областен информационен център - Стара Загора разширява възрастовия обхват на конкурса, като ще направи собствено класиране на проекти, подадени от млади хора на възраст от 22 до 29 години с отделен награден фонд. Според правилата за участие всеки младеж трябва да подготви проектно предложение по една от седемте оперативни програми, които България ще реализира през настоящия програмен период 2014-2020 г. Изготвеният проект е необходимо да доведе до подобряване на качеството на живот в областта, в която кандидатът живее. Конкурсът се организира на два етапа - регионален и национален. Класирането на кандидатите от регионалния кръг ще се извърши от комисии по места, които ще оценяват съгласно оценка за допустимост, както и критерии за техническа и финансова оценка. Отличените проекти от цялата страна, класирани на първо място от регионалното ниво на конкурса, ще участват в националния кръг на инициативата. Наградата за победителя от регионалния кръг е електронен четец, а призьорът на национално ниво ще получи смартфон. Проекти ще се приемат до 17:00 часа на 26 май 2014 г. в pdf формат на електронната поща на Областен информационен център-Стара Загора: oic.stz@eufunds.bg. Регламент, формуляр и всички останали документи за кандидатстване са публикувани на единния портал за еврофондовете http://eufunds.bg/bg/page/1024/, където са публикувани и вариантите на новите оперативни програми. Повече информация относно условията за участие в конкурса на място в центъра на бул. „М. М. Кусев" № 9, на телефон 042/603 526 или по електронна поща. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. . За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.