wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Заместник министърът на образованието и науката Иван Кръстев, заедно с ресорния заместник кмет Иванка Сотирова откриха официално офиса на Центъра за кариерно ориентиране в Стара Загора. Центърът за кариерно ориентиране - Стара Загора работи от 1 октомври 2012 г. Той е създаден по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование", финансиран по ОП"Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. Центърът е част от мрежата на 28 -те центъра в цялата страна. Проектът има за цел да създаде съответствие между националната ни и европейската политика в областта на кариеното ориентиране и ученето през целия живот, да създаде методически ресурс по кариерно ориентиране. ОИЦ - Стара Загора бе сред гостите на събитието и пожела успех на центъра за кариерно оринтиране. Повече от година екипите работят съвместно за достигане на навременна информация за възможности за финансиране на българските училища в населените места от областта. В Центъра за кариерно ориентиране работят 7 кариерни консултанти, сертифицирани по международната програма за обучение на кариерни специалисти GSDF. Тяхната задача е в рамките на проекта да обучат 24 000 ученици от област Стара Загора. Обученията са насочени към учениците от 1 до 12 клас и са съобразени с възрастовите им особености. Темите на обученията са разнообразни и информацията, която се предоставя е полезна, достъпна и интересна. Центърът за кариерно ориентиране провежда индивидуални консултации, организира форуми по кариерно ориентиране, професионални ателиета с празници на професиите. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. . За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.