wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Равносметка за близо 3 годишната си работа направи ОИЦ - Стара Загора на проведената днес работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. За периода януари 2012 - юни 2014 година ОИЦ - Стара Загора е провел 207 информационни срещи в единадесетте общини на областта и работни срещи с журналисти. Участници в срещите - 4 287 бяха представители на общини, читалища, училища, бизнес, НПО, граждани. Експертите от центъра са отговорили на 1295 запитвания на потенциални бенефициенти. ОИЦ - Стара Загора се включи в 7 инициативи на мрежата - изложение „Европа за нас"; конкурс за детска рисунка на тема „ Как искам Европейският съюз да промени моя град"; „Първите седем години на България в ЕС"; инициатива „Научени уроци"; конкурс за лого на ОП; допитване „Какво знаем за Споразумението за партньорство" и инициатива „Да създаваме заедно Европейски проекти". Експерти на центъра представиха процедурата „Младежка заетост" на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020. Конкретен бенефициент по схемата е Агенция по заетостта, а общият й бюджет е 35 млн. лева. Разходите, които ще се покриват от процедурата ще са за възнаграждания на стажуващите безработни или възнаграждения за обучение при работодател, възнаграждението на наставниците, транспортните разходи до работното място на безработните лица. Очакваните резултати са 8 000 безработни младежи да се включат в проектните дейности на схемата. Друга възможност за подкрепа на младежката заетост е по проект „Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България" на Министерството на икономиката и енергетиката. Общият бюджет по проекта е 400 000 лева, а безвъзмездната помощ за всеки отделен проект е до 20 000 лева и 10 % собствено участие от кандидата. От средствата могат да се възползват физически лица, български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България или чужбина или са дипломирани с образователна степен Бакалавър или Магистър през 2013-2014 г. Крайният срок за подаване на бизнес планове е 15.07.2014 г. Допълнителна информация на http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.