wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ - Стара Загора представи пред 50 представители на читалищата от областта възможностите за финансиране през новия програмен период в проведена от центъра информационна среща. Експертите запознаха участниците в срещата със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и приоритетите на България до 2020 година. На срещата се акцентира на приоритетите на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020", дейностите за финансиране и бенефициентите на програмата. Представителите на читалищата се интересуваха основно за периода на отваряне на схеми по новата оперативна програмата, възможностите за преквалификация на служителите както и за други схеми за финансиране на междукултурен обмен. В края на срещата представителите на читалищата имаха възможност да обсъждат индивидуални въпроси и идеи за финансиране с експертите на центъра в обособената изнесена приемна. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.