wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Братя Даскалови проведе на 13 и 14 ноември в Стара Загора двудневен международен форум на тема: „Роля на заетостта за местно развитие" по проект "Социална подкрепа за семейна заетост", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „БЕЗ ГРАНИЦИ" Компонент 1 - Фаза 2. Международният форум бе открит от заместник кметовете на община Братя Даскалови и община Просочани Галина Радева и Петрос Павлидис, които поздравиха участниците и пожелаха успешно сътрудничество на двете общини . Над 70 участници - представители на общински администрации, кметове и кметски наместници, бизнеса, неправителствени организации дискутираха проблемите със заетостта, както и добри практики за заетост в общините Братя Даскалови и Просочани, Гърция. Успешни практики и модели за предоставяне на заетост и социално включване на безработни лица в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" представи главният експерт към МТСП Елена Петрова. Участниците във форума се запознаха с резултати от извършено проучване и анализ на добри практики на заетост, както и със стратегия на Община Братя Даскалови за създаване на разгърната мрежа от иновативни услуги за семейства на безработни и диференциран подход за предоставянето им по места. Интесер сред участниците предизвика представеният от Йорданка Джондарова реализиран проект по схема „Предприемчивите българи" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Йоргос Савридис, председател на Център по заетостта в Драма сподели гръцки опит за програми, осигуряващи заетост в страната им. По думите му заетостта е основен фактор за местно обновление и развитие. Управителят на ОИЦ - Стара Загора представи мрежата от центрове, изпълненините и предстоящи инициативи на центровете и възможностите за осигуряване на заетост с европейски средства. През вторият ден от конференцията участниците посетиха Българо-германския център за професионално обучение в гр. Стара Загора, където научиха повече за дейността му и за интересни модели за справяне с безработицата в малките населени места. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.