wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 17 ноември 2014 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Стара Загора, събра в Регионална библиотека „Захарий Княжески" представители на училища, институции и много граждани, за да презентира резултатите от лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2014". Събитието се провежда в навечерието на 25-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Програмата ,,ВАКАНЦИЯ 2014" в периода 23 юни - 31 юли 2014 г. предостави пакет от 30 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Екипът на МКБППМН, съвместно с партньорите - експерти от институции и организации, работещи с деца и за деца, връстници и доброволци, мобилизираха воля, ресурс, потенциал, професионален опит, най-вече желание и отговорност да се даде шанс на децата да правят повече, да се справят по-добре и да стигат по-далеч, съобразно своите интереси. В последния ден на месец юли 20 деца изпълниха и офиса на Областен информационен център с усмивки и въпроси. Всички партньори на комисията получиха своите благодарствени адреси за оказана подкрепа. Екипът на ОИЦ с готовност ще продължи това партньорство. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.