wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

НАД 430 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ В ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020" В периода от 16 до 30 март в рамките на инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020" ОИЦ - Стара Загора проведе 11 изнесени приемни - по една във всяка община на област Стара Загора. На всяка една от приемните екипът на центъра представи пред гражданите целите на кампанията и проведе анкетно проучване сред тях за споделяне на значими за общността проблеми. Над 430 предложения, за това какви проекти да бъдат осъществени на територията на общините от областта през новия програмен период се събраха през първия етап от провежданата инициатива. Голяма част от хората се включиха в анкетното проучване с интересни идеи и предложения - за съдаване на спортни зали, обогатяване на читалищтната дейност в малките населени места и не на последно място подобряване на инфраструктурата в населените места както и възможности за създаване на заетост. До края на седмицата ще бъдат събрани всички попълнени анкети както и тези подадени на електронната поща на центъра - oic.stz@gmail.com. След това резултатите ще бъдат обобщени за всяка една община от областта поотделно, като основните предложения ще бъдат анализирани в детайли и ще бъде изготвена „пътна карта за местно развитие" за всяка от общините. Втората част на кампанията ще се проведе в периода 24.04 - 04.05.2015 г., когато анализът изготвен на базата на предложенията на жителите на населените места, ще бъде предоставен на представители на съответната община, за която те се отнасят. Заключително събитие на инициативата ще се проведе на 9 май в парк „Пети октомври" в Стара Загора, на което ще бъдат представени най-добрите проектни идеи, генерирани в общините от региона. На събитието ще бъдат поканени авторите на тези идеи, представители на местните управи и общности. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.