wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ Приключи цикълът с инфомационни срещи в единадесеттте общини на област Стара Загора под мотото „Да успеем ЗАЕДНО", в който експертите на ОИЦ - Стара Загора запознаха подробно потенциалните бенефициенти с одобрените оперативни програми и възможностите за кандидастване през 2015 година Одобрените оперативни програми вече са пет: • ОП „Развитие на човешките ресурси" с бюджет 2,135 млрд. лева, • ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" с бюджет 3,6 млрд. лева, • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" с бюджет 1,37 млрд. лева; • ОП „Добро управление" с бюджет 657 млн. лева; • ОП „Иновации и конкурентоспособност" с бюджет 2,72 млрд.лева Експертите на ОИЦ - Стара Загора представиха подробно основните дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси" и индикативната годишна програма за 2015 г. През 2015 г. се предвижда работодателите да могат да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст по програмата „Младежка заетост" както и да кандидастват с проекти за квалификационни услуги и обучения на заети лица и за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в предприятията. През т.г. се очаква да стартира и прием на проекти за транснационално сътрудничество, включващи и въвеждане на социални иновации. Представителите на училищата в проведените информационни срещи проявиха интерес към схемите, които ще стартират през 2015 г. с възможност за квалификация на педагогическия персонал, за дейности, които развиват ключовите компететности на учениците и схеми за въвеждане на кредити в професионалното образование и обучение. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.