wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 В проведеното в рамките на кампанията „Да създадем заедно България 2020" анкетно проучване взеха участие 459 жители от 11-те общини на област Стара Загора, които дадоха 465 предложения. Жените са преобладаващата част от попълнилите анкети 75%. Прави впечатление, че най-много хора в активна възраст - между 30 и 65 години (82%) и такива с висше и средно образование (98%) са изразили своята гражданска позиция. Основната част от анкетираните са работещи (89%). Този анализ показва, че общесвено ангажирани са преди всичко хора, които разчитат на себе си и успешно „управляват" своя живот. Те полагат труд за развитие на местната общност, но имат и изисквания за създаване на по-добра среда за жинвот и труд. В рамките на втората фаза на инициативата беше направен анализ на резултатите от анкетното проучване. Установено беше, че гражданите на област Стара Загора са набелязали като най-значими проблемите свързани с рехабилитация и доизграждане на уличната мрежа в населените места и ремонт на общинските пътища, развитие на водоснабдителната и канализационна система и пречистване на водите, както и осигуряването на заетост. Жителите на областта настояват още за нови детски и спортни площадки, за допълнителни социални услуги и подобряване на образователната и културната инфраструктура. За всяка една от общините участниците в проучването споделят и конкретни проблеми, които имат желание да разрешат с помощта на европейски средства. Прави впечатление, че идентифицираните проблеми от гражданите са отразени до голяма степен в Общинските планове за развитие 2014 - 2020 г. Единични са случаите на конкретни проектни идеи, които не фигурират в програмите за реализацията на стратегическия документ. Тъй като ОПР могат да бъдат актуализирани в съответствие с променящата се среда и потребностите на гражданите, обаче, обществено значимите предложения могат да бъдат включени в него. На проведените срещи в общините във втората фаза на инициативата бяха представени резултатите от проучването в тях и изготвените „Пътни карти" за местно развитие, отразяващи приноса на гражданите в идентифициране на приоритетни сфери за ивнестиране на европейски средства. Кампанията „Да създадем заедно България 2020" ще приключи с празничен концерт на 9 май в парк „Пети октомври" в Стара Загора, където ще бъдат представени най значимите проектни идеи, генерирани в общините от региона. На събитието ще бъдат поканени авторите на тези идеи, представители на местните управи и общности. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.