wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Областен информационен център - Стара Загора проведе на 29 май 2015 г. четвърта си регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие", която представи възможностите за развитие на образованието, ученето през целия живот, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица, социално предприемачество и младежка заетост фактор за местното и регионално развитие. Над 100 участици - представители на общински администрации, училища, читалища, неправителствени организации, учебни заведения и центрове за професионално обучение от региона дискутираха възможностите и трудностите при развитие на човешките ресурси и влиянието им върху развитието на общностите и региона. Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти свързани с развитие на образованието и учене през целия живот споделиха ученици от професионална гимназия по строителство и геодезия „Лубор Байер", Стара Загора с проект „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", Регионален инспекторат по образование с прокт „УСПЕХ" и Българо-германския център за професионално обучение, Стара Загора. Гостите на събитието изпратиха с аплодисменти изпълнението на малките участници в клуб „Барабанчици" от ОУ „Кирил Христов", Стара Загора. Интерес сред представителите на училищата предизвика предоставената от експерт на МОН информация за дейностите и предстоящите за отворяне схеми през 2015 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж". Г-жа Ташка Габровска, държавен експерт ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП, сподели, че новите моменти в ОП „Развитие на човешките ресурси" са свързани с елекронно подаване и отчитане на проекти, предстои въвеждане на опростено отчитане на разходите и използване на финансови инструменти за стартиране на бизнес. Общият бюджет на оперативната програма е 2 136 млн. лева като най-голяма част от него е насочена към насърчаване на заетостта - 1 266 млн. лева. Интерес предизвикаха презентациите на гостите на конференцията от Германия и Кипър, представили опита на страните в сферата на социалното предприемачество и неговата роля за местното развитие. Трудностите и успехите в ежедневната борба за оцеляване, налагане на пазара, но и осъществяване на идеалните цели, в името на които е създадено, сподели Емил Мачев, управител на едно българско социално предприятие - обществена пералня „Отворена врата" ЕООД, Плевен. За израстването на един професионалист като предприемач разказа Йорданка Джнджорова, собственик на фирма Джомедия, създадена с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси". Презентациите, направени в рамките на конференцията могат да бъдат намерени на http://dox.bg/files/dw?a=1fac4edacf до 30.06.2015 г. Европейското и национално измерение на търсене на решения за младежка заетост бяха представени от Кирил Киряков, ръководител екип за България, Малта и Румъния, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия и Жулиета Върлякова, Дирекция „Бюро по труда", Стара Загора. Успехите на проект „Успех" баха демонстрирани и в подредената във фоайето пред залата изложба на рисунки и фотографии на ученици от СОУ „Васил Левски", ГПЧЕ „Ромен Ролан" и ПГСАГ „Лубор Байер". ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.