wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 На работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, ОИЦ - Стара Загора представи активните и предстоящите за отваряне процедури по оперативните програми като акцентира на новостите при кандидастването им. Одобрени са вече голяма част от оперативните програми, одобрение очакват все още ОП „Региони в растеж" , ОП „Околна среда" и Програмата за морско дело и рибарство 2014 -2020. Експертите от центъра обясниха, че кандидастването по оперативните програми през новия програмен период ще е само електронно чрез информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН 2020/. Бенефициенти, които ще кандидастват по оперативните програми трябва да разполага с квалифициран електронен подпис /КЕП/. В момента за кандидастване има отворени две процедури - първата е „Подобряване на производствения капацитет на МСП" по ОП „Иновации и конкурентоспособност" е насочена към бизнеса, а другата „Независим живот" по ОП „Развитие на човешките ресурси" предоставя възможност на общините за предоставяне на интегрирани социални услуги. Бюджетът на първата процедура е 150 млн. евро, а допустими кандидати са микро малки и средни предприятия, които имат приключени три финансови години, реализирани нетни приходи от продажби общо 175 хил. лева за микро предприятия, 750 хил. лева за малки и 3 000 млн. лева за средни предприятия и осъществяват дейността си в съответенте сектори описани подробно в насоките за кандидастване. Бенефициентите могат да кандидастват за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи за подобряване на производителността и конкурентоспособността на българските фирми. Процедурата „Независим живот" е с бюджет 150 млн. лева, като с тези средства общините ще подобрят качеството на живот и достъпа до социални услуги на хора с увреждания над 65 г. и ще помогнат за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. За публично обсъждане са обявени и процедурите „Активни" по ОПРЧР, която цели активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ и „Ново работно място 2015" по ОПРЧР, с помощта на която ще се създадат устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. И двете процедури се очаква да бъдат отворени до края на месец юни. Допълнителна информация за всичко актуално по оперативните програми на http://eufunds.bg/ ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.