wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНПАК ООД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Областен информационен център – Стара Загора участва в информациония ден на Балканпак ООД, гр. Казанлък във връзка с напредъка и постигнатите резултати по проект „Разширяване производствения капацитет на Балканпак ООД, чрез подобряване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии“, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Проектът е насочен към подобряване енергийната ефективност и повишаване конкурентоспособността на Балканпак ООД, чрез реализацията на следните дейности:
• Придобиване на енергоефективното производствено оборудване;
• Закупуване на оборудване за рециклиране на бракувана продукция;
• Въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 в предприятието.
Периодът на изпълнение на проекта е от 17.08.2017 г. до 17.02.2019 г. Общата стойност на проекта е 2 510 000.00 лева, в това число:
• 1 500 000.00 лева безвъзмездна финансова помощ;
• 1 010 000 лева собствено финансиране
Изпълнението на дейностите ще реши проблемите на дружеството като доведе до:
• разширяване капацитета на производството, при намалена консумирана енергия;
• повишаване количеството готови продукти чрез рециклиране на бракувани остатъци;
• намаляване на генерирания производствен отпадък, и оптимизиране количеството използвана суровина;
• сертифицирането по стандарта ISO 50001 ще позволи установяване на системи и процеси, необходими, за да се подобрят енергийните характеристики на компанията.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Продължава...

Община Стара Загора започна дейностите по проект „Вълшебна класна стая“

На 24.04.2017 г. от 11 часа в Зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе начална пресконференция по проект “Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)” по процедура…

Продължава...

УЧЕНИЦИТЕ ОТ С. ШЕЙНОВО, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - ЧАСТ ОТ ГОЛЯМОТО ЕВРОПЕЙСКО СЕМЕЙСТВО

На проведената информационна среща в Народно читалище „Освобождение- 1884“, с. Шейново, община Казанлък на 11.04.2017 г. от ОИЦ – Стара Загора, под мотото „Десет години България в Европейския съюз ”…

Продължава...

ОТБОРЪТ НА ПГ „РАЙНА КНЯГИНЯ“, СТАРА ЗАГОРА СПЕЧЕЛИ ГОТВАРСКИЯ КОНКУРС „ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В ЕВРОПА“

В провелия се днес готварски конкурс „ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В ЕВРОПА“ в ПГ „Райна Княгиня“, Стара Загора участваха ученици от 5 професионални гимназии и специализирани паралелки от Стара Загора, Павел баня,…

Продължава...

ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ И МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

С пресконференция на 10 март, Областен информационен център – Стара Загора даде старт за региона на обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „ЗАЕДНО за Европа“. В…

Продължава...

18 УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СУПЕРАБРАЗИВ ЕООД, ГР. КРЪН

В организирания от ОИЦ – Стара Загора „Ден на отворени врати“ в „Суперабразив“ ЕООД, гр. Крън се включиха 18 ученици от Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък. Учениците имаха възможност…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.