wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

ИРЛАДСКИЯТ ОПИТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На проведената работна среща на 09 юни 2014г. с представители на местни, регионални и национални медии Джон Бътлър, експерт местно развитие от Ирландия, представи успешния опит на Ирландия за привличане на европейски средства. От присъединяването си към Европейския съюз през 1973 г. Ирландия е получила над 17 милиарда евро от Структурните и Кохезионния Фонд, което е допринесло както за изграждане на техническата инфрасктура на страната, така и за развитие на човешките ресурси. Джон Бътлър представи предимствата на програма „ЛИДЕР", която функционира от 1992 г. в страната и е създадена, за да подпомага развитието на устойчиви селски общности като резултат от реформата на Общата селскостопанска политика на Ирландия. ЛИДЕР се осъществява чрез 35 Местни инициативни групи /МИГ/ и покрива цяла Ирландия с изключение на 6 големи и 17 по-малки града. Всеки МИГ разработва подробен план, за да покаже как ще се изпълнява програма ЛИДЕР в нейния район. Планът трябва да съдържа задълобен социално - икономически анализ на района и да бъде иновативен. Управлението на всяка инициативна група се състои от 23 члена - представители на 8 общини, 7 на държавния сектор, 4 местни политици и 4 социални партньора като всички са местни доброволци, на които не се заплаща. Финансирането на индивидуялни проекти в МИГ-овете е до 75% от стойността им като максимално допустимата стойност на проект е до 150 000 евро по преценка на Управителния съвет на съответния МИГ. По думите на Джон Бътлър е много важно документацията по проекта да показва ясно, че са следвани всички правила на схемата и са спазени всички изисквания, тъй като министерството извършва проверки след разплащане по проекта и е възможно да обяви определен проект за неизбираем със задна дата и бенефициентът да възстанови получения грант. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Продължава...

13,8% ОТ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 г. Е ОТ ТУРИЗЪМ

Областният информационен център - Стара Загора в партньорство с Регионална библиотека „Захари Княжески" и исторически музей - Стара Загора проведе на 30 май 2014 г. Трета регионална годишна конференция на…

Продължава...

ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В СТАРА ЗАГОРА

Заместник министърът на образованието и науката Иван Кръстев, заедно с ресорния заместник кмет Иванка Сотирова откриха официално офиса на Центъра за кариерно ориентиране в Стара Загора. Центърът за кариерно ориентиране…

Продължава...

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Областен информационен център - Стара Загора представи националната инициатива „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!" пред студенти в Тракийски университет, Стара Загора. На срещата присъстваха и гости от Република Сърбия, които…

Продължава...

60 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ“

Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора навърши 60 години от създаването си. Екипът й, нейните читатели и партньори празнуваха юбилея с поредица от събития. На специално тържество по този случай…

Продължава...

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В ПАНОРАМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен информационен център - Стара Загора участва за втора поредна година в панорамата на професионалното образование, проведена в Стара Загора на 10 и 11 април в сградата на Държавната опера…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.