wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

УСПЕШНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖУ ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА И ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЛАСТТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Проведената днес информационна среща, под мотото „Заедно и през новия програмен период", в Регионална библиотека „Захарии Княжески" от Областен информационен център - Стара Загора, предизвика интерес сред над 50 представители на читалищата от областта. На срещата се дискутираха партньорските инициативи между Регионалната библиотека, РЗИ - Стара Загора и Областен информационен център. Представители на читалищата споделиха, че информацията за възможностите за европейско финансиране , която предоставя центъра е винаги много полезна за тях и се надяват и през новия програмен период да продължи сътрудничеството ни. Експертите на центъра запознаха участниците в срещата с одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период. През следващия програмен период България ще работи по 7 оперативните програми, а очакваните средства за тях са: - ОП "Околна среда" - 1, 271 милиарда евро; - ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - 1, 207 милиарда евро; - ОП "Региони в растеж" - 1, 170 милиарда евро; - ОП "Иновации и конкурентоспособност" - 1, 037 милиарда евро; - ОП "Развитие на човешките ресурси" - 707,13 милиона евро; - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 508,04 милиона евро; - ОП "Добро управление" - 356,24 милиона евро. Споделената добра практика от реализирания проект на НЧ „Цвятко Радойнов - 1885" гр. Крън по фонд социална закрила мотивира читалищата от областта да кандидастват със своите идеи пред фонда. В срещата беше предоставена информация за възможностите за кандидастване на читалищата по новата програма на Европейския съюз за образование, обучение, младежта и спорта „ЕРАЗЪМ +". Бюджетът на програма за програмен период 2014 - 2020 г. е 14,7 милиарда евро, а допустими кандиданти са всички публични и частни органи, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Допълнителна информация по програмата може да бъде намерена на интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com  

Продължава...

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ПРЕВЪРНА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ ОТ АНТИЧНИЯ ПЕРИОД В МОДЕРНА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

Екипът на Областен информационен център бешe поканен на заключителната пресконференция по проект «Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция». Проектът е на стойност над…

Продължава...

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ОТЧЕТЕ УСПЕШНА ДВУГОДИШНА РАБОТА

На проведена работна среща с представители на местни, регионални и национални медии управителят на ОИЦ - Стара Загора определи двугодишната работа на центъра като изключително успешна. Равносметката на работата на…

Продължава...

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ В СЕМИНАР НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 55”

ОИЦ - Стара Загора взе участие в семинар на тема „Партньорство и работа в мрежа за планиране и реализиране на местни социлно-образователни политики за деца с проблеми в развитието", проведен…

Продължава...

50 % СА РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИТЕ СУМИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Областният информационен център - Стара Загора проведе на 22 ноември 2013 г. втора регионална годишна конференция на тема „Хоризонт 2020", която представи резултатите и предизвикателствата, пред които бяха изправени бизнесът,…

Продължава...

АКТИВНА РАБОТА С ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

В периода септември - октомври 2013 г. ОИЦ - Стара Загора проведе серия от информационни срещи във всички 11 /единадесет/ общини на област Стара Загора на тема „Новият програмен период…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.