wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

ТРИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА

На проведената работна среща с представители на местни, регионални и национални медии Георги Симеонов, директор дирекция УРЕ - община Стара Загора запозна участниците в срещата с Интергрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора, разработен по Оперативна програма „Регионално развитие" и бъдещите проекти, които общината ще реализира през новия програмен период 2014-2020 г. Три са избраните зони за въздействие в интегрирания план за градско възстановяване и развитие: • Зона с преобладаващ социален характер, която включва кв. Железник, кв.Три чучура, кв.Три чучура север, кв.Три чучура юг и кв.Казански. Планираният бюджет за реализиране на бъдещи проекти е 209 085 хил. лв.; • Зона с публични функции с висока обществена значимост, включваща централна градска част, парк „Митрополит Методи Кусев /Аязмо/ и Станционна градина. Предвиденият бюджет за зоната е 241 765 хил. лв.; • Зона с потенциал за икономическо развитие, включваща Индустриална зона изток и Индустриална зона запад, като средствата предвидени за тази зона са в размер на 301 478 хил. лв. „През новия програмен период в Стара Загора ще се реализират значими проекти, които ще допринесат градът ни да се превърне в проспериращ културен, административен, транспортен и университетски център" - сподели пред журналистите г-н Симеонов. По темата за ролята на Европейската сметна палата при осъществяване на контрол върху изразходването на европейски средства, в работната среща взе участие Илиана Иванова, представител на институцията. Всяко изразходвано евро от бюджета на Европейския съюз подлежи на одит и контрол, което определя важната роля на палатата. Г-жа Иванова обясни, че се одитират както националните органи и системите за контрол на страните-членки като цяло, така и бенефициенти по проекти, финансирани от Европейския съюз до най-малките фирми, организации и отделни фермери. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180 e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Продължава...

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС ЗА ПАРТНЬОРСТВО

На 30 октомври 2013 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Стара Загора, събра в Регионална библиотека „Захарий Княжески" представители на училища, институции и много…

Продължава...

ДЕЦАТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ – ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА

На 9 октомври ОИЦ - Стара Загора се присъедини към награждаването на ученици от община Мъглиж взели участи в общински кокурс за детска рисунка и есе на тема: „Моята лятна…

Продължава...

ОПРОСТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ИСКАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

На проведените в Стара Загора и Казанлък информационни срещи и съпътстващи кръгли маси на тема „Научени уроци" бенефициенти по оперативните програми се обединиха около предложението за опростяване на процедурите по…

Продължава...

СТАРОЗАГОРЦИ ОЦЕНИХА ВИСОКО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА В ОБЛАСТТА ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

Повече от 300 граждани посетиха поредицата от открити приемни с изнесен информационен щанд, които Областен информационен център - Стара Загора проведе за времето от 10 до 19 септември. Открити информационни…

Продължава...

ОИЦ СТАРА ЗАГОРА ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ SESP

На 19.09.2013 г. представители на Областен информационен център - Стара Загора взеха участие в заключителната конференция по проект SESP („Обучение по стратегическо паниране за социални предприемачи"). Проектът се осъществява с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.