wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

ОИЦ СТАРА ЗАГОРА С АКТУАЛНИ НОВИНИ И ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН

На проведена работна среща с представители на местни, регионални и национални медии в ОИЦ - Стара Загора се обсъдиха въпроси свързани бъдещите оперативни програми през периода 2014-2020 г.; очакваните възможности за финансиране на бизнеса по схема „Технологична модернизация за МСП" както и общите инициативи на мрежата от Областни информационни центрове. Експертите на центъра запознаха участниците в срещата с одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период. През следващия програмен период България ще работи по 7 оперативните програми, а очакваните средства за тях са: - ОП "Околна среда" - 1, 271 милиарда евро; - ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - 1, 207 милиарда евро; - ОП "Региони в растеж" - 1, 170 милиарда евро; - ОП "Иновации и конкурентоспособност" - 1, 037 милиарда евро; - ОП "Развитие на човешките ресурси" - 707,13 милиона евро; - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 508,04 милиона евро; - ОП "Добро управление" - 356,24 милиона евро. На представителите на медиите беше предоставена информация за схемата за подкрепа на бизнеса „Технологична модернизация за МСП" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", чието стартиране предстои. Общият бюджет на схемата ще бъде в размер на 50 млн. евро, които предприятията ще могат да използват за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. През месец септември мрежта от областни информационни центрове организира поредица от открити приемни в цялата страна, където ще се проведе допитване за осведомеността на гражданите за реализирани проекти с европейски средства и ще се представят най-значимите за региона проекти. Областен информационен център - Стара Загора ще проведе открити приемни както следва: • 10.09.2013 г. - пред ОИЦ - Стара Загора - от 10.00 до 14.00 часа • 12.09.2013 г. - пред ОИЦ - Стара Загора - от 10.00 до 14.00 часа • 16.09.2013 г. - ОУ „Христо Ботев" , с. Опан - от 9.00 до 11.00 часа • 19.09.2013 г. - пред общината в с. Опан - от 10.00 до 14.00 часа Другите инциативи, които продължават и през месец септември са: • Кампания под мотото „Научени уроци", в рамките на която се провежда проучване сред бенефициенти по проекти, финансирани по оперативните програми през настоящия програмен период. Ще бъде извършен анализ на резултатите, проведени дискусии по региони и предоставена на управляващите органи обобщена информация за най-често срещаните проблеми, решаване на които трябва да се търси за следващия програмен период. В рамките на кампанията през последната седмица на месец септември ОИЦ Стара Загора ще проведе 2 кръгли маси - в Стара Загора и Казанлък. • Конкурс за общо лого на новите оперативни програми 2014-2020 г. Срокът за подаване на предложения е 1 октомври 2013 г., а допълнителна информация за конкурса може да бъде намерена на http://eufunds.bg/bg/pubs/4707 ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180 e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Продължава...

ДЕЦАТА НА СТАРА ЗАГОРА – ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

Лятото е време за отдих, приятни емоции и забавления за децата и учениците на град Стара Загора. ОИЦ - Стара Загора се включи като партньор в организираните от Местната комисия…

Продължава...

В СТАРА ЗАГОРА БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС ИДЕИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ОИЦ - Стара Загора участва в среща за представяне на проект „Мрежа от иноватори за устойчиви идеи в сектора земеделие и хранително-вкусова промишленост", реализиран от 13 партньори от страни от…

Продължава...

ПОДПИСАНО ПЪРВО СПОРАЗУМЕНИЕ В СТАРА ЗАГОРА ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“

При проведена среща в офиса на ОИЦ - Стара Загора с ръководителя на екип на проектния мениджър инж. Севдалина Джабарска стана ясно, че в Стара Загора е първата сграда в…

Продължава...

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИ В ОИЦ СТАРА ЗАГОРА

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА Полезна информация за Европейския съюз и актуални възможности за учене, стажове и участие в проекти! Забавни електронни игри, от…

Продължава...

ОИЦ СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Днес, 17.07.2013г., експерти от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Областен информационен център - Стара Загора представиха в община Стара Загора възможности за финансиране на общински проекти за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.