wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Четири информационни срещи за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) проведе Областният информационен център (ОИЦ) – Търговище. На тях бяха представени Насоките за кандидатстване по две процедури за подбор на проекти: „Образователна интеграция на учениците от етническитемалцинства и търсещи или получили международна закрила“; „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. 
Екипът на ОИЦ се срещна в Попово, Антоново, Опака с допустими бенефициенти по тези две процедури в - общини, детски градини, общински училища с подготвителни групи, НПО. В Търговище срещата беше с 25 с учители от ПГИИ „Джон Атанасов“ . 
Експертите на ОИЦ-Търговище запознаха заинтересованите лица с целите, очакваните резултати, индикаторите, финансовите рамки на проектните предложения, допустими дейности, условия за допустимост на разходите по процедурите за подбор на проекти и пр. Управителят на ОИЦ Милчо Тонев обърна внимание на факта, че партньорството е задължително условие за кандидатстване и по двете процедури. 
По първата мярка единият от сроковете за кандидатстване е до 30.11.2015 г., а вторият срок - до 29.04.2016 г. Размерът на отпусканата безвъзмездната финансова помощ варира от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. Крайният срок за представяне на проектни предложения за втората процедура изтича на 30.11.2015 г. По нея може да се кандидатства за сумата 50 хил. лв. до 500 хил. лв.
И по двете процедури от ОП НОИР проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Затова беше демонстрирано как се попълва формулярът за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.