wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Двете актуални процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”представи в Омуртаг екипът на Областния информационен център - Търговище. На информационната среща присъстваха представители на местната администрация, детски градини, училища, неправителствени организации, които получиха подробна информация за приоритетите, допустимите дейности и разходи, очакваните резултати. Вниманието беше насочено и към попълване на формуляра за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), тъй като вече по всички процедури кандидатстването е по електронен път.

И по двете мерки се подпомагат ученици и деца от етнически малцинства, и търсещи или получили международна закрила, за да могат те да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Общини, училища и НПО са потребителите по първата процедура, а детските градини, общините и НПО могат да кандидатстват по втората. Основната разлика между двете процедури е, че „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" е с два крайни срока за подаване на проектни предложения – 30 ноември 2015 г. и 29 април 2016 г., докато по останалата срокът е 30 ноември 2015 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.