wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по операция „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проведе днес Областният информационен център в Търговище. На нея присъстваха 25 представители на общини от региона, на гражданския сектор, работодатели, обучителни организации и доставчици на социални услуги.

Процедурата, с бюджет 20 млн. лв., е насочена към разширяване на възможностите за повишаване на мотивацията на хората с увреждания и техните семейства за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на заетостта и интеграция на пазара на труда, подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания).

От презентацията на експерта Анатоли Александров станаха ясни конкретните изисквания към бенефициентите и партньорите, допустимите дейности и разходи, както и целевите групи: икономически неактивни лица, хора с увреждания, семейства с деца с увреждания, деца и възрастни в риск. Ще се реализират комплексни действия и иновативни социални и здравни услуги в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

До 31 октомври т.г. ще се приемат проектни предложения, а крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г., подчерта управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020.

Представителите на Общините Търговище и Омуртаг споделиха, че обмислят да кандидатстват по операция „Активно включване” на ОПРЧР, тъй като има нужда от социална ангажираност на хората в риск.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.