wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Търговище представи националната инициатива "Заедно за Европа" на информационни срещи в Омуртаг и Опака в края на миналата седмица. Пред заинтересовани лица бяха обявени събитията, които центърът планува да проведе в региона по повод отбелязването на три значими годишнини: 10 г. България в ЕС, 60 г. Европейски социален фонд и 6 г. на мрежата.

              OPAka  Omutrag

От направена презентация стана ясно, че със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) в област Търговище през първия програмен период 2007-2013 г. са реализиране 69 договора на обща стойност 7 139 405 лв., а досега от новия период 2014-2020 г. – 11 договора за 4 250 165 лв.

ESF

По време на срещите беше обсъден и проекта на Насоки на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси», в рамките на която ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Бюджетът за процедурата е 50 млн. лв.

Следващата информационна среща на ОИЦ-Търговище ще бъде на 6 април, от 10.30 ч. в община Антоново.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.