wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С предвидените 20 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“ за превенция и управление на риска от наводнения могат да се ремонтират опасни язовири у нас. Това стана ясно на информационни срещи с експертите от Областния информационен център - Търговище в общините Опака, Попово, Омуртаг и Антоново. На тях бяха представени актуални процедури за кандидатстване с проектни предложения по Оперативните програми „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Общините могат да кандидатстват по процедурата "Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения" до 1 октомври 2018 г., каза управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Целите са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения.

Представена беше и отворената процедура „Открий ме“ на програмата „Развитие на човешките ресурси“. Тя е в подкрепа на деинституционализацията на децата и младежите, обясни експертът на ОИЦ-Търговище Анатоли Александров. По нея могат да кандидатстват неправителствените организации. Бюджетът на процедурата е 4 млн. лв. Финансират се дейности за насърчаване на социалното включване на деца и младежи до 29 години, които в момента са настанени в институции. Те ще получат подкрепа, за да развият умения за учене и работа, за да могат да водят самостоятелен живот. Процедурата е отворена за кандидатстване до края на месец ноември.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.