wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Търговище (ОИЦ), съвместно с Областната служба за съвети в земеделието (ОССЗ) проведе информационни срещи със земеделски производители от общините Омуртаг, Антоново, Опака и Попово. Те са част от кампанията на ОИЦ-Търговище за разясняване на възможностите за финансиране на проектни предложения по отворената подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
На срещите стана ясно, че подпомагането на младите фермери по процедурата е за срок от 5 години и то при изготвен бизнес план. Кандидатите трябва да са новорегистрирани земеделски стопани, да отглеждат животни в собствен или нает обект или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция, обясни Денка Станчева, началник на ОССЗ – Търговище. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е до 25 000 евро. За всички одобрени проекти са предвидени 22 млн. евро. Това означава, че 880 земеделци на възраст до 40 навършени години и със стандартен производствен обем на стопанството от 8 000 до 16 000 евро, могат да получат финансиране. 
За първи път заявленията за кандидатстване, които се приемат до 14 юни т.г., няма да се подават на хартия, а електронно, каза експертът в ОИЦ-Търговище Анатоли Александров. Той разясни как се попълва и подава уеб базирания формуляр в ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис.
Всички, които са пропуснали срещите, могат да зададат своите въпроси по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в офиса на ОИЦ – Търговище. В ОССЗ пък могат да получат пакет безплатна консултантска помощ, изготвяне на бизнес плана и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020 г. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.