wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С представяне на процедурата „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ приключиха последните две информационни срещи за тази година на Областния информационен център – Търговище.

Пред представители на гражданския сектор в Попово и Търговище експертите на центъра обясниха, че основната цел на процедурата е създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 5 млн.лв, като няма изискване за минимален размер на безвъзмездна помощ на проектните предложения. Максималният размер, за който може да се кандидатства за едно проектно предложение, е 200 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, като партньори могат да бъдат общините и неправителствените организации. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25 януари 2019 г.

ОИЦ среща1

Експертът Анатоли Александров съобщи, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ догодина се очаква да бъдат обявени 7 процедури на обща стойност 41 млн. лв. Сферите на дейност за подкрепа са резидентни услуги за младежи, социални предприятия за хора с психични разстройства и др.

На срещите управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев представи поканата на първия конкурс за стратегически проекти, по който ще се подкрепят проекти на граждански организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ). Те са с продължителност от 12 до 36 месеца, а размерът на безвъзмездното финансиране от 10 000 до 200 000 евро в шест тематични приоритета. Поканата е на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Крайният срок за подаване на проектите е 28 януари 2019 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.