wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С две поредни срещи в общините Омуртаг и Антоново продължи разяснителната кампания на Областния информационен център - Търговище за възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси". Фокус на събитията бяха отворените процедури за кандидатстване "Безопасен труд" (насочена към подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа) и „Аз мога повече", по която работещи лица могат да преминат обучение по чужд език или компютърна компетенция. Пред представителите на административни структури, работодатели и граждани, експерти от Бюрото по труда в Омуртаг съобщиха, че до дни се очаква да стартира и схемата „Ново работно място", чиято цел е да съдейства за повишаване на младежката заетост, като осигури стимули за работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст. По нея ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя. Ще бъде осигурена и подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд на работодателите, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Общият бюджет на схемата е 18 млн. лева, като стойността на едно проектно предложение може да бъде между 20 000 и 390 000 лева. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Денислава Атанасова           Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.