wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище проведе тази седмица срещи с ученици от горния курс на ПГ по икономическа информатика „Джон Атанасов" и клуб „Предприемачество" при I СОУ „Св. Св. Седмочисленици" в Търговище. Целта на срещите беше да се насърчи иновативното мислене и нагласа у младите хора, както и да се запознаят с възможностите за финансиране на бизнес идея от европейските фондове. Екипът на ОИЦ презентира своята дейност и разказа за възможностите по Оперативна програма „Конкурентоспособност" и инициативата JEREMIE. За икономическите и социални различия между старите и нови държави в ЕС и как се прави бизнес в Италия разказа гост-лекторът Оля Иванова, председател на Търговско-промишлената палата в Търговище. Децата от двете училища споделиха, че им предстои скоро да посрещнат свои връстници от Италия, Полша, Германия, Унгария и други европейски държави в рамките на международни проекти по програмите  „Леонардо да Винчи" и „Коменски" , а по-късно и те да гостуват и обменят опит в техните страни. Учениците и техните преподаватели благодариха за ползотворния отрит урок по предприемачество, тъй като и в двете училища се реализира такива извънкласни дейности по проект „УСПЕХ", съфинарсиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси". Младежите се зарадваха и на предоставените им от центъра рекламно-информационни материали. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Денислава Атанасова Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg 27.09.2012 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.