wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Търговище взе участие в първата работна среща на граждани, професионалисти и НПО, които да дадат препоръки и мнения за очертаване приоритетите за развитие на града през следващите седем години. Двамата експерти на ОИЦ Анатоли Александров и Денислава Атанасова се включиха в работата на фокус-групата „Администрация". Те дадоха своето мнение за сегашното състояние на града по отношение на икономическо състояние, инфраструктура, социални услуги, образование, екология. Търговище е един от 36-те града, където ще се разработва интегриран план за градско възстановяване и развитие, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие". Според арх. Стойчо Мотев, амбициите, на изработващите плана за развитие на Търговище, са да се постигне балансирана и конкурентна икономика, развитие на аграрния сектор, изграждане на качествена инфраструктура, укрепване на административния капацитет за работа по проекти, финансирани от Структурните фондове. Плановете за развитие ще залегнат в основата на националната стратегия за периода до 2020 г.. На базата на националните стратегии на страните-членки на ЕС, ще бъдат програмирани еврофондовете за следващия програмен период 2014-2020 г. Областният информационен център (ОИЦ) е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище" (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   Денислава Атанасова Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.