wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

При засилен интерес преминаха информационните срещи, организирани от Областния информационен център (ОИЦ) - Търговище в общините Попово, Опака, Антоново и Омуртаг. На тях общо над 200 представители на административните структури, НПО и граждани имаха възможност да се запознаят с отворените процедури за безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС. В община Омуртаг директори на детски и учебни заведения споделиха за голямата си нужда от образователни проекти. Затова те проявиха интерес към представената от експертите на ОИЦ схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), която цели засилване на мотивацията за включване в образователния процес, дава равен достъп до образование и подпомага допълнителните занимания на децата, чийто майчин език не е българският. Управителят на центъра Милчо Тонев съобщи, че към момента в област Търговище по различните европейски програми има общо 79 сключени договора, на стойност над 106 млн. лева. Най-много са спечелените проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси" - 33, следвана от ОП „Регионално развитие" - 20 и само един по програмите „Административен капацитет" и „Техническа помощ". Областният информационен център - Търговище е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище", бенефициент Община Търговище. Финансира се безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.            За допълнителна информация:  Денислава Атанасова Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg 22.06.2012 г. гр. Търговище

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.