wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Под мотото „Европа - близо до нас" представители на Областния информационен център - Търговище и Europe Direct - Шумен проведоха съвместна инициатива по популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз. На специално изграден щанд в изложбените зали на 235-я пролетен панаир „Изложение - Търговище 2012" на посетителите бяха раздадени информационно-рекламни брошури. Мултимедийна презентация показваше дейностите и услугите, които предлагат двете информационни мрежи. Инициативата предизвика голям интерес най-вече сред младите хора, учениците и учителите, за които образователните материали са ценен източник на информация. Съвместната инициатива на Областния информационен център - Търговище и Europe Direct - Шумен целеше освен популяризирането на кохезионната политика на ЕС, повече хора да бъдат запознати с правата им в Европейския съюз, с интересни статистически данни и факти за географското и природно разнообразие в 27-те държави членки и пр. Сред 20-те заглавия на български и английски език, които получиха посетителите на изложението бяха „ЕС - факти и цифри", „ЕС - Каква е ползата за мен", „Панорама на ЕС", „Ръководство на европейска гражданска инициатива", „52 жеста за биоразнообразието", „Синият остров", „Да опазим Европа", „Нidden disaster" и др. Гостите на специализирания щанд бяха информирани, че могат да търсят различни евроиздания и на място в офисите на Областния информационен център в Търговище и на Europe Direct в Шумен. Областният информационен център (ОИЦ) е един от 27-те в страната, които предоставят информация относно кохезионната политика на ЕС в Република България. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище"

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.