wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С презентационна среща в гр. Попово приключи разяснителната кампания по общини на Областния информационен център - Търговище за възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси", която започна преди месец. Общо 29 са сключените договори по тази оперативна програма в цялата област, на стойност 3 737 543 лв. По 10 от тях бенефициенти са общинската управа и НПО в Попово, сочат данните на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България(ИСУН), която е публично достъпна на http://www.eufunds.bg/. Фокус на срещата в Попово беше представяне на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността", като част от плана за деинституционализацията на децата в България. Община Попово е идентифицирана като конкретно населено място за разкриване на Център за настаняване от семеен тип, за 12 лица с физически и/или умствени увреждания. До 7 януари 2013 г. местната управа може да се възползва от поканата за подаване на проектно предложение по тази схема на ОП РЧР. Работодатели присъствали на срещата се интересуваха и от схемата „На път", по която не се иска съфинансиране от тяхна страна. По нея те могат да кандидатстват с проекти за осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца. Безвъзмездната помощ, от която могат да се възползват, е от 20 000 до 390 000 лева. Очаква се схемата да стартира до края на годината. Нов информационен цикъл в петте общини на Търговищка област е предвиден за началото на следващата година, когато ще бъде представен индикативните работни програми на 7-те Оперативни програми за 2013 г. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Денислава Атанасова                 Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 e-mail: oic_targovishte@abv.bg  https://www.facebook.com/groups/287680148002611/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.