wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Приключиха три от срещите за местните власти по новите процедури на ОП „Административен капацитет" в рамките на информационната кампанията на Областния информационен център - Търговище. Пред близо 80 представители на административните структури в градовете Омуртаг, Антоново и Опака бяха разяснени ефективните механизми за безвъзмездно финансиране на проекти по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация" и подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".    По първата схема се финансират проекти за оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29.03.2013 г.    Втората схема подкрепя въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Общинските администрации могат да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв., до 10.04.2013 г. Настоящата схема може да финансира общински планове за развитие, но трябва да се има предвид процедурата на МРРБ, с която се финансират интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Следователно е нужно да се внимава за припокриване на дейности и двойно финансиране, поясниха експертите на ОИЦ - Търговище.   Общо четири договора по ОПАК, от които един в процес на изпълнение, има до момента в област Търговище. Администрацията в Попово е най-активния бенефициент с два проекта, а останалите са на неправителствени организации. Те са на обща стойност 815 347 лв., сочи публичната Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).    Очаква се до края на месец март да бъдат обявени останалите пет нови процедури за кандидатстване по ОПАК, заложени в Индикативната годишна работна програма.    Представянето на процедурите по ОПАК ще продължи със срещи в Търговище (28 февруари) и Попово (7 март). ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.