wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център събра успешните истории във филм Областният информационен център - Търговище приключи информационните семинари с местните общности в селата Баячево, Стража и Паламарца. Повече от 100 представители на широката общественост, неправителствени организации, кметове и др. чрез мултимедийна презентация бяха запознати с дейността на центъра, с общата картина за прилагането на Структурните и Кохезионния фондове в периода 2007 - 2013 година, както и с добри практики, реализирани по европейски проекти на територията на област Търговище. Целта на срещите е да се представят постигнатите резултати по проекти, които са променили икономическия, социален и инфраструктурен облик в населените места, предприятията или бита на хората. Паралелно с това да се стимулират потенциални партньори, търсещи вдъхновяващи идеи и практики, които могат да бъдат прехвърлени в собствените им политики. Участниците в срещите бяха и сред първите зрители на промоцията на филма, в който се споделят „научените уроци" от проекти, финансирани от оперативните програми. Видеото е изработено по поръчка на ОИЦ - Търговище и представя още европейската политика и финансовите инструменти за икономическо и социално сближаване. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.