wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Липсата на оборотни средства, трудности при отчитане и тежките процедури на съгласуване, лоша комуникация с управляващите органи по Оперативните програми са сред проблемите, с които се сблъскват бенефициентите при кандидатстване и реализация на европроектите. Това показа анализа от анкетното допитване сред 48 бенефициенти от област Търговище. След направените обобщения Областният информационен център организира дискусионни кръгли маси в Търговище и Попово с модератор Галина Кръстева, секретар на ОНЧ „Напредък" - Търговище. На тях бяха очертаните слаби места при изпълнението на проекти и предложения за промени на процедурите, така че европейските средства през следващия програмен период да достигнат по-лесно до крайните бенефициенти. Дискусиите събраха представители на администрацията, бизнеса и неправителствения сектор, които се обединиха около предложенията да се въведе кандидатстване с проекти по електронен път, да не се променят правилата и процедурите в хода на изпълнение на проектите, да не се извършват проверки на едни и същи документи от различни институции и пр. Неправителствените организации се чувстват пренебрегнати, че не могат да се възползват от процедурите за повишаване на квалификацията по ОПАК, а от бизнеса настояват за увеличение на авансовите плащания и решаване на проблема с оборотните средства чрез въвеждане на бюджетни линии или банкови кредити при облекчени условия. Кръглите маси са в рамките на националната кампания "Научени уроци", която цели подобряване на процедурите за изпълнение на проекти, финансирани от оперативните програми. Инициативата се реализира в цялата страна от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България под патронажа на вицепремиера Зинаида Златанова. Всички препоръки и предложения от кампанията ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми и обсъдени на национална кръгла маса, която ще се проведе до края на годината. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.