wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Четири клуба „Зелено движение", „Да китим заедно", „Приятели на театъра", „Герловски спортист" функционират в средищното училище „Д-р Петър Берон" в омуртажкото село Плъстина благодарение на европроекта „Училището ни е за всички", финансиран с близо 112 000 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Децата споделиха за заниманията си в тези клубове по време на среща с екипа на Областния информационен център, който им представи Европа в 12 урока. Чрез мултимедийна презентация те се запознаха с историята на Европейския съюз, символите, институциите, предимствата на членството в 500 милионното европейското семейство. Своеобразният урок по гражданско образование с младите хора беше проведен предвид ключовата им роля за бъдещия интелигентен растеж на България. Повишаването на осведомеността на гражданите на ЕС и привличането им за участие в неговите инициативи и ценности е и сред основните мисии на информационния център. „Селско, но европейско", така на шега децата наричат своето училище. С реализацията на още два проекта по ОПРЧР те имат добра материална база, липса на отпаднали ученици от етническите малцинства и целодневна форма на обучение. В края на октомври ОИЦ - Търговище проведе още две информационни срещи с бенефициенти от Антоново и Опака. На тях беше представен проекта на Споразумението за партньорство, което очертава помощта от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е наследникът на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., като обаче освен трите структурни фонда (Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд) то обхваща и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Областен информационен център - Търговище е част от мрежата на 28-те информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.