wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Приоритетите и тематичните цели на новия програмен период 2014-2020 г. бяха акцент в поредната кампания на Областния информационен център - Търговище, която се проведе в края на ноември в общините Омуртаг, Опака и Антоново. По време на информационните срещи, на които присъстваха представители на общинските администрации, на гражданския сектор, земеделски производители и граждани бяха представени индикативните приоритетни оси на новите оперативни програми, дейностите на финансиране и бенефициентите на отделните програми. „Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващите седем години. За първи път, след проведен конкурс, България има и общо лого на оперативните програми, с цел да бъде създадена единна и разпознаваема визуална идентичност на приноса на Европейския съюз у нас. Оперативните програми остават 7 на брой, като за първи път ще има отделна програма за наука и образование, а ОП „Добро управление" ще обедини досегашните програми за административен капацитет и техническа помощ. Парите за България по оперативните програми, програмата за селските райони плюс земеделските субсидии ще са общо около 15 млрд. евро за периода 2014 - 2020 г. Срещите по-скоро целяха да запознаят заинтересованите с приоритетите по отделните програми, затова част от въпросите останаха без ясни отговори. На този етап липсва конкретика и поради факта, че все още се очакват коментарите на Еврокомисията по документа, с който България договаря еврофинансирането - Споразумението за партньорство, което бе изпратено в Брюксел през август. Оперативните програми ще бъдат окончателно готови най-рано през лятото на следващата година. Най-вероятно до края на годината ще продължат преговорите в рамките на ЕС и едва след това може 28-те държави членки да договорят окончателно с Брюксел оперативните си програми. Най-оптимистичната прогноза за старта на първите отворени мерки, по които ще се кандидатства, е в началото на есента на 2014 г.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.