wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на кампания за представяне на финансовото разпределение на оперативните програми през периода 2014 - 2020 г. Областния информационен център - Търговище посети общините Опака, Антоново и Омуртаг през месец март и април. Пред над 100 представители на административни структури, НПО и учители бяха представени детайлите по индикативните бюджети на 7-те Оперативни програми (ОП). През програмния период 2014 - 2020 г. България ще разполага с ресурс от Европейския съюз в размер около 15 милиарда евро. Оперативна програма „Добро управление" е намалена с 90 млн. евро като средствата се преразпределят за сметка на увеличение на други две Оперативни програми - 80 млн. евро са насочени за ОП „Развитие на човешките ресурси" и 10 млн. евро към новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж". Общинските служители се интересуваха най-вече кога ще бъдат отворени процедурите за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а читалищните секретари споделиха за нуждата от спешни ремонти на покривните конструкции на сградите. Те очакват да могат да кандидатстват за финансиране на подобни дейности по ПРСР. По време на срещите управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев разясни целта и регламента на младежкия конкурс „Да създаваме заедно европейски проекти", по който се очакват проектни предложения на електронната поща на центъра oic.targovishte@eufunds.bg, в срок до 26 май. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.