wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Силен интерес от работодателите в Търговище към схемите на ОП „Развитие на човешките ресурси" отчетоха от Бюрото по труда по време на информационна среща, организирана от Областния информационен център - Търговище (ОИЦ). На нея присъстваха над 20 представители на общинската администрация, Дирекциите „Бюро по труда", „Социално подпомагане", НПО и фирми. Те научиха за възможностите за европейско финансиране на проектни предложения по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., която има реален шанс за одобрение от Брюксел до Нова година. Заедно с "Наука и образование за интелигентен растеж" това е програмата, чийто преработен варианти с отразените в нея забележки е изпратена за одобрение. Управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев каза, че е готова и индикативната работна програма на ОПРЧР за 2015 г. След големия интерес, който бизнесът е декларирал към програмата за младежка заетост, фирмите са дали и сериозна заявка за участие по проекта „Подкрепа за заетост", съобщи Иван Топалов, директор на ДБТ - Търговище. И двете схеми се финансират от Европейския социален фонд, чрез ОП „Развитие на човешките ресурси". С пари, останали от предходния период, през септември по процедурата „Подкрепа за заетост" само в община Търговище са разкрити 69 работни места от 42 фирми. Тази програма дава възможност на работодателите да получат пълна субсидия за възнагражденията на всяко наето безработно лице за период от 6 до 12 месеца. За работодателите от реалния сектор тя е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, а за работодателите от публичния сектор - 380 лв. Освен заплатите и осигуровките се плаща и за наставниците, които получават за период от шест месеца 50% от минималната работна заплата. 79 заявки от работодатели за 73 работни места има за „Младежка заетост", каза Топалов. Схемата на ОПРЧР дава възможност на работодателите да наемат младежи до 29 години в две основни направления: стажуване и чиракуване. По време на срещата експертът на ОИЦ Анатоли Александров представи акцентите и 4-те основни приоритети на Споразумението за партньорство, което България сключи с Европейската комисия. Документът определя стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната през програмния период 2014-2020 и предвижда инвестиции в размер малко над 15 млрд. лв. ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Споразумението за партньорство бяха дискутирани и на срещи в общините Опака и Омуртаг.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.