wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на политиката на ЕС и финансирането от еврофондовете, част от която е и Областен информационен център - Търговище стартира национална кампания, посветена на оперативните програми до 2020 г. Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират. Кампанията, която е под надслов „Да създадем заедно България 2020" беше представена днес на пресконференция. Тя ще се проведе в периода 16 март - 9 май 2015 г. и премине в два основни етапа. Първият цикъл събития е насочен към широката общественост и включва анкетно проучване за това, какво искат да променят хората в своето населено място с европейските средства в следващите 6 години. За целта експертите на ОИЦ - Търговище ще посетят 5-те общински центъра в областта и ще организират открити приемни. На тях ще се попълват и събират специално разработени анкетни карти, в която те могат накратко да опишат своите виждания за развитие на населеното място. Посещенията ще се осъществят по график до края на месец март. Втората фаза на инициативата ще се състои в края на април, след като бъдат анализирани резултатите от допитването и определени най-често срещаните предложения. На информационни срещи в 5-те общини областния център ОИЦ - Търговище ще представи на потенциалните бенефициенти обобщената информация от анкетните проучвания, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по действащите вече нови оперативни програми за периода 2014-2020 г. Освен чрез посещение на откритите приемни, всеки желаещ може да се включи в анкетното проучване като попълни формуляр и го изпрати на електронния адрес на центъра e-mail: oic_targovishte@abv.bg Формуляр за участие в допитването можете да се попълни на място в ОИЦ-Търговище или да се изтегли от интернет страницата на центъра и фейсбук страницата. Кампанията „Да създадем заедно България 2020" ще приключи с голям концерт-хепънинг в Деня на Европа - 9 май на откритата сцена на „Борово око" в Търговище.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.