wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Плевен

Община Плевенпл. ""Възраждане"" 2, Кмет: Найден Зеленогорски, 64/ 800 700, 844 230, 824 893


„Изграждане на Регионален информационен център „ЕВРОПА” за Област Плевен”

Стойността на частта, финансирана с европейски средства е 48 390.60 лв.
Главната цел на проекта е създаване на свободна информационна зона за стимулиране развитието на процесите на европейско интегриране. Подпомогнато е утвърждаването на регионално ниво на европейските ценности и практики в контекста на критериите за присъединяване на България към Европейският съюз. Продължава...

Община Пирдоп

Община Пирдоп(2070 град Пирдоп, площад”Тодор Влайков” №2 тел.:07181/52-42 ;факс:07181/57-01
www.pirdop.bg e-mail:obshtina.pirdop@gmail.com)

„Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора”
Общата цел на проекта е да се създаде среда за подобряването качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез предоставянето на социални услуги в общността, като се насърчават равните възможности на уязвимите групи.

Специфични цели на проекта:

• Да се развият услугите Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора в община Пирдоп;
• Да бъдат насърчени потребителите на услугите за активно участие в живота на общността и за социално включване;
• Да се повишат професионалните компетентности и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез провеждане на обучения, консултации и супервизия;
• Да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора;
• Да се одобри на партньорството между местната власт и неправителствения сектор.

Общата стойност на проекта е 64 501.44 лв., а продължителността му – една година

Проект по ОП”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”
Стойност на проекта 64 501.44лв. Продължава...

Община Пещера

Община Пещера(Област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера 4550, ул.“Дойранска епопея”, № 17 www.peshtera.bg)

“Реконструкция на пътна настилка на ул."Димитър Благоев"

Реконструкция на 3 138 м2 пътна настилка и 200 м2 тротоарна настилка на ул."Димитър Благоев" в с. Капитан Димитриево, община Пещера. Проектът е изпълнен в периода 12.10.2007 г. до 15.06.2008 г. а финансирането от ЕС е на стойност 87 718,00лв. Продължава...

Община Пазарджик

Община Пазарджик(4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,Факс:(034)44 24 95
e-mail: secretary@pazardjik.bg)

„Градска пречиствателна станция за отпадни води – Пазарджик”

Проект по ИСПА – мярка 2001/BG/16/Р/РЕ/006. Площадката на ГПСОВ Пазарджик се намира източно от с. Мирянци, Община Пазарджик, при вливането на р. Луда Яна в р. Марица. Оформена е като имот с №018036, в местността „Чамур Тарла”, в землището на с. Мирянци.
Проектът обхваща три главни подобекта:

• Довеждащ колектор от гр. Пазарджик до ПСОВ, ПС за индустриални води със съответните връзки
• ПСОВ Пазарджик
• Отвеждащ колектор за пречистени води от ПСОВ Пазарджик

Проектът предвижда едноетапно изграждане на необходимите мощности, които осигуряват капацитет 156 000 Е.Ж. на ПСОВ.Пречистването на отпадъчните води е съобразено с изискванията на приемника река Марица /нечувствителна зона/.

Технологичната схема за пречистване на водата, включва съоръжения за механично пречистване, биологично пречистване без отстраняване на биогенните елементи /азот и фосфор/, обеззаразяване с течен хлор. Третирането на утайките, получени в процеса на пречистване на водите е чрез гравитационно уплътняване и изгниване в открити изгниватели. Обезводняването им е механично с центрофуги.

• Изградени са следните съоръжения:
• Входна камера
• Груби и финни решетки в сградата
• аериран пясъкомаслозадържател
• Дебитомер на входа
• разпределително устройство към Първични радиални утаители /ПРУ/
• Първични радиални утаители
• Биобасейни
• разпределително устройство към Вторични радиални утаители /ВРУ/
• Вторични радиални утаители
• Отвеждаещ тръбопровод
• Заустване в река Марица
• Помпена станция за първична утайка
• Помпена станция за рециркулация и излишна активна утайка
• Помпена станция за плаващи материали от Първични радиални утаители
• Помпена станция за плаващи материали от Вторични радиални утаители
• Утайкоуплътнител за първична утайка
• Утайкоуплътнител за излишна активна утайка
• Открити изгниватели
• Помпена станция към открити изгниватели
• Цех за механично обезводняване с центрофуги
• Административно – лабораторна сграда
• Сграда – работилници, складове и гаражи
• Въздуходувна станция с трансформатори
• Хлораторно стопанство
• Портиерна
• Биологични филтри за въздух

Помпена станция за канални води от ПСОВ
Площадката е оградена частично от земеделски земи, охранителна дига на р. Луда Яна, пътна връзка с. Мирянци.

Битовите и индустриални отпадни води на гр. Пазарджик се пречистват с модерна технология и крайният продукт на пречиствателния процес /пречистена отпадна вода/ отговаря на българските и европейски стандарти, а обезводнената изгнила утайка се транспортира до депото за твърди битови отпадъци на град Пазарджик.

Пречистването на отпадни води е от особено значение за опазването на околната среда от замърсяване и по-конкретно басейна на р. Марица, надолу по течението след Пазарджик. Товарът от замърсяване към реката от гр. Пазарджик е изцяло елиминиран съобразно критерия за незамърсен приемен речен отток. Проектът позволява по-нататъшно разширение за нитрификация и денитрификация заедно с отстраняване на фосфор, ако такова изискване влезе в сила.

Изграждането на ПСОВ и другите съоръжения в рамките на проекта е успешно приключване на Финансовия Меморандум между ЕК и МОСВ на Република България за тази мярка.

От пресата: Пречиствателна станция за отпадни води в Пазарджик официално бе открита на 29 септември 2008г.. Изградена е със средства по програма ИСПА в размер на над 10 700 000 евро по проект, управляван от Министерството на околната среда и водите. Пречиствателната станция обслужва 156 000 еквивалент жители. Годишната издръжка на обекта възлиза на 1.5 млн. лeва.

Строителството на ПСОВ - Пазарджик, започ¬ва през април 2005 г. Изпълнител е консорциумът "Инфилко Еспаньола" (Испания) - "Строително-предприемачески холдинг" ЕООД (България). Консултант е германският консорциум CES/MVV. Според договора за строителство крайният срок за изпълнение на обекта бе 20 септември 2006 г., но темповете на строителство се бавят, което води до закъснение с около шест месеца (при тогавашни разчети) на пуска в експлоатация. Обектът беше един от проблемните проекти по ИСПА заради забавяне на сроковете за изграждане, но със съвместните усилия на МОСВ и ЕК той беше приключен успешно. На няколко пъти се налагаха корекции на първоначалния проект заради възникнали обективни обстоятелства, три пъти е удължаван срокът за строителство. Изграждането на пречиствателната станция бе допълнително затруднено от наводнението през март 2006 г., когато съоръжението бе залято за втори път от придошлите води на река Луда Яна. Първото бедствие бе през август 2005 г. По проект не бяха предвидени мерки за защита на обекта от наводнения.

След реализация на проекта са икономисани близо 5 млн. лв. Пазарджишката пречист¬вателна станция е един от малкото обекти в страната, за които не са правени анекси към договора с изпълнителя. Икономисаните средства ще да се използват в рамките на този проект по ИСПА.
Управлението на ПСОВ в Пазарджик е поето от местното дружество ВиК в ликвидация. Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.