wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Оряхово

Община Оряховоул."" К.Лулчев"" 20, Кмет: Георги Пенков, 9171/ 21 31, 33 71


“Устойчиво местно развитие чрез изграждане на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура за учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров ” с. Селановци”

Общата стойност на проекта е 969 098 лв. От които 823 733 лв. Са безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР. Продължава...

Община Опан

Община ОпанКмет: Минчо Чавдаров, 4101/ 260 042/603 044, 313, 042/603 044


„Реконструкция и възстановяване на язовир „Васил Левски” в село Васил Левски”

Стойността на проект, в частта финансирана с европейски средства, възлиза на 200 702 лв. Проектът е изпълнен в периода 12.10.2006г.-12.10.2007 г. Възстановена е функцията на язовира като водосборник на района, намален е риска от наводнение на земаедлските земи.
Продължава...

Полезни връзки

България

Европейски съюз

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.