wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Търговище започна поредица от срещи в региона за представяне на инициативата „Заедно за Европа“

Областният информационен център – Търговище представи националната инициатива "Заедно за Европа" на информационни срещи в Омуртаг и Опака в края на миналата седмица. Пред заинтересовани лица бяха обявени събитията, които центърът планува да проведе в региона по повод отбелязването на три значими годишнини: 10 г. България в ЕС, 60 г. Европейски социален фонд и 6 г. на мрежата.

              OPAka  Omutrag

От направена презентация стана ясно, че със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) в област Търговище през първия програмен период 2007-2013 г. са реализиране 69 договора на обща стойност 7 139 405 лв., а досега от новия период 2014-2020 г. – 11 договора за 4 250 165 лв.

ESF

По време на срещите беше обсъден и проекта на Насоки на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси», в рамките на която ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Бюджетът за процедурата е 50 млн. лв.

Следващата информационна среща на ОИЦ-Търговище ще бъде на 6 април, от 10.30 ч. в община Антоново.

Продължава...

ОИЦ - Търговище с фокус към Председателството на България на Съвета на ЕС

Предизвикателствата и ангажиментите на България по подготовката й за Председателството на Съвета на Европейския съюз представи на 5 декември 2016 г. Областният информационен център – Търговище. Пред представители на общинската и областната администрации, гражданския сектор, училища и медии експертите на центъра обясниха, че с тази ръководна функция страната ни прави дебют в определянето на приоритетите  на ЕС и играе активна роля в изработване на европейското законодателство.  България поема Председателството от 1 януари до 30 юни 2018 година, от Естония. На ротационен принцип за 6 месеца следва Австрия.

По време на срещата стана ясно, че в своя шестмесечен мандат българската държава ще бъде не само ръководител, но и организатор, координатор и медиатор в дейността на 160 работни групи и 20 000 делегати, ангажирани да прецизират текстовете на новите европейските директиви и регламенти.

Работните срещи ще се провеждат в Националния дворец на културата в София, който в момента се ремонтира и дигитализира, за да се превърне в най-модерния конферентен център в България.

Targovishte 2predsedatelstvo

По време на първото българско председателство се очаква да бъдат поставени на дневен ред темите за енергетиката и нуждата от диверсификация на енергийните източници; глобалния миграционeн процес; нуждата от повече сигурност за гражданите на ЕС; завършването на дигиталния пазар и преговорите по излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Председателството на България на Съвета на ЕС е добър повод за привличане на туристи и бизнес партньори, за запознаване на хилядите гости с природното, културно и историческо наследство на страната ни, съобщи Милчо Тонев, управител на ОИЦ – Търговище.

Повече информация за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз можете да получите на интернет сайта http://www.eu2018bg.bg/ , както и в офиса на Областен информационен център – Търговище.

Targovishte 1predsedatelstvo

Преди информационната среща екипът на ОИЦ – Търговище отчете своята дейност за тази година пред медиите. За политиките на ЕС и актуалните отворени процедури по оперативните програми центърът е провел 11 събития в петте общини на област Търговище, на които са присъствали над 32 души. Отчетено беше, че в региона само за новия програмен период има сключени 24 договора на обща стойност 27, 5 млн. лв., като най-много са те в община Търговище – 11 договора за над 14 млн. лв.

Продължава...

Възможности за заетост на уязвими групи по ОПРЧР представи ОИЦ - Търговище

Областен информационен център - Търговище (ОИЦ) организира днес информационна среща в гр. Опака. В залата на читалище „Пробуда“ общински експерти, представители на Дома за възрастни хора в с. Гърчиново, на нестопански организации бяха запознати с отворената до 31 октомври процедура "Активно включване" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)2014-2020.

опака1 Представени бяха и възможности за участие на уязвими групи по процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР, която беше пусната за обществено обсъждане и предстои да стартира. Тя ще улесни достъпа до заетост и осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

опака4

Експертите на ОИЦ – Търговище направиха разяснения относно допустимите кандидати, целеви групи и дейности. Насочиха вниманието към евентуални пропуски и грешки, които могат да се допуснат при попълването на формулярите за кандидатстване. Напомниха, че проектите се подават по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Продължава...

ОИЦ – Търговище представи процедурата „Активно включване“

Информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по операция „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проведе днес Областният информационен център в Търговище. На нея присъстваха 25 представители на общини от региона, на гражданския сектор, работодатели, обучителни организации и доставчици на социални услуги.

Процедурата, с бюджет 20 млн. лв., е насочена към разширяване на възможностите за повишаване на мотивацията на хората с увреждания и техните семейства за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на заетостта и интеграция на пазара на труда, подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания).

От презентацията на експерта Анатоли Александров станаха ясни конкретните изисквания към бенефициентите и партньорите, допустимите дейности и разходи, както и целевите групи: икономически неактивни лица, хора с увреждания, семейства с деца с увреждания, деца и възрастни в риск. Ще се реализират комплексни действия и иновативни социални и здравни услуги в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

До 31 октомври т.г. ще се приемат проектни предложения, а крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г., подчерта управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020.

Представителите на Общините Търговище и Омуртаг споделиха, че обмислят да кандидатстват по операция „Активно включване” на ОПРЧР, тъй като има нужда от социална ангажираност на хората в риск.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.