wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Търговище представи процедурата „Активно включване“

Информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по операция „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проведе днес Областният информационен център в Търговище. На нея присъстваха 25 представители на общини от региона, на гражданския сектор, работодатели, обучителни организации и доставчици на социални услуги.

Процедурата, с бюджет 20 млн. лв., е насочена към разширяване на възможностите за повишаване на мотивацията на хората с увреждания и техните семейства за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на заетостта и интеграция на пазара на труда, подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания).

От презентацията на експерта Анатоли Александров станаха ясни конкретните изисквания към бенефициентите и партньорите, допустимите дейности и разходи, както и целевите групи: икономически неактивни лица, хора с увреждания, семейства с деца с увреждания, деца и възрастни в риск. Ще се реализират комплексни действия и иновативни социални и здравни услуги в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

До 31 октомври т.г. ще се приемат проектни предложения, а крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г., подчерта управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020.

Представителите на Общините Търговище и Омуртаг споделиха, че обмислят да кандидатстват по операция „Активно включване” на ОПРЧР, тъй като има нужда от социална ангажираност на хората в риск.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.