wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ- Търговище разяснява приема на проекти за млади фермери

Областният информационен център – Търговище (ОИЦ), съвместно с Областната служба за съвети в земеделието (ОССЗ) проведе информационни срещи със земеделски производители от общините Омуртаг, Антоново, Опака и Попово. Те са част от кампанията на ОИЦ-Търговище за разясняване на възможностите за финансиране на проектни предложения по отворената подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
На срещите стана ясно, че подпомагането на младите фермери по процедурата е за срок от 5 години и то при изготвен бизнес план. Кандидатите трябва да са новорегистрирани земеделски стопани, да отглеждат животни в собствен или нает обект или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция, обясни Денка Станчева, началник на ОССЗ – Търговище. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е до 25 000 евро. За всички одобрени проекти са предвидени 22 млн. евро. Това означава, че 880 земеделци на възраст до 40 навършени години и със стандартен производствен обем на стопанството от 8 000 до 16 000 евро, могат да получат финансиране. 
За първи път заявленията за кандидатстване, които се приемат до 14 юни т.г., няма да се подават на хартия, а електронно, каза експертът в ОИЦ-Търговище Анатоли Александров. Той разясни как се попълва и подава уеб базирания формуляр в ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис.
Всички, които са пропуснали срещите, могат да зададат своите въпроси по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в офиса на ОИЦ – Търговище. В ОССЗ пък могат да получат пакет безплатна консултантска помощ, изготвяне на бизнес плана и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020 г. 

Продължава...

Oбластен информационен център Враца стартира поредица от срещи

С началото на месец юли екипът на ОИЦ – Враца започва  информационна кампания от срещи във всички общини от областта. Стартът беше даден с провеждане на среща с медии, пред които беше представен графика на предстоящите събития. Представителите на медиите бяха запознати и с двете процедури на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и  „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, управителя на центъра представи и „Инвестиционният план за Европа – възможности за българската икономика“.

Срещите ще продължат на 04.07.2016 и 05.07.2016 г. отново на място в офиса, където ще се проведат „Дни на отворени врати“ с цел засилване интереса на гражданите към Европейския съюз, информация за възможностите които ни предоставя, актуални процедури по оперативните програми и всякакви въпроси свързани с дейността на центъра.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.