wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Търговище започна поредица от срещи в региона за представяне на инициативата „Заедно за Европа“

Областният информационен център – Търговище представи националната инициатива "Заедно за Европа" на информационни срещи в Омуртаг и Опака в края на миналата седмица. Пред заинтересовани лица бяха обявени събитията, които центърът планува да проведе в региона по повод отбелязването на три значими годишнини: 10 г. България в ЕС, 60 г. Европейски социален фонд и 6 г. на мрежата.

              OPAka  Omutrag

От направена презентация стана ясно, че със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) в област Търговище през първия програмен период 2007-2013 г. са реализиране 69 договора на обща стойност 7 139 405 лв., а досега от новия период 2014-2020 г. – 11 договора за 4 250 165 лв.

ESF

По време на срещите беше обсъден и проекта на Насоки на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси», в рамките на която ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Бюджетът за процедурата е 50 млн. лв.

Следващата информационна среща на ОИЦ-Търговище ще бъде на 6 април, от 10.30 ч. в община Антоново.

Продължава...

Атрактивни мерки за инвестиции в селските райони представи ОИЦ – Търговище

Областният информационен център - Търговище (ОИЦ) проведе информационни срещи в градовете Попово и Омуртаг, на които представи атрактивна мярка за бизнеса от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Общински експерти, земеделски производители и представители на читалища бяха запознати с отворената до 7 декември т.г. подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите разходи, обясни експертът Анатоли Александров. Интензитетът на помощта се увеличава с до 10% за различни категории проекти: например на млади земеделски стопани; за колективни инвестиции, за инвестиции в стопанства, изпълняващи агроекологични ангажименти, за биопроизводители и др. Минималният размер на допустимите разходи по един проект е 15 000 евро.

ПРСРІОмуртаг

Догодина ще бъде важна за земеделския бизнес - тогава се очаква да стартират много от атрактивните мерки от (ПРСР) – т.нар. млад фермер, за създаване на къщи за гости, за инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти. Това се вижда от индикативния план за прием на заявления по програмата, публикуван на сайта на земеделското министерство. През 2017 г. ще бъдат отворени за прием общо 21 мерки и подмерки.

На срещата в Попово стана ясно, че Общината чака оценка на две проектни предложения по мярка 7.2. за инвестиции в инфраструктура по ПРСР. Одобрена е и Стратегията на Местната инициативна група (МИГ). През настоящия програмен период е засилената роля на местните общности при реализацията на европейски проекти чрез т.нар. "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР). Стратегията на МИГ – Попово е с финансовата рамка от 2 933 745 лв. Очаква се първата сесия за прием на проекти да бъде отворена през март 2017 г., съобщи координаторът инж. Магдалена Радева

ПРСР Попово1

Община Омуртаг заедно с Антоново ще кандидатстват за одобрение на разработените стратегии за местно развитие догодина, каза експертът от Община Омуртаг Румяна Илиева.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.