wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Утвърдени насоки по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;
  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. подобряване опазването на околната среда.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

ж) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез  преработка на първични земеделски биологични продукти.

Проектите по подмярката трябва да се изпълняват на територията на Република България. Проектите, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора за функционирането на Европейския съюз в продукти извън приложение № І от Договора или памук са допустими за подпомагане, ако се изпълняват на територията на селските райони на страната.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 166 243 000 лв.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg,  като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 16.05.2018 г.

Продължава...

ОИЦ – Търговище започна поредица от срещи в региона за представяне на инициативата „Заедно за Европа“

Областният информационен център – Търговище представи националната инициатива "Заедно за Европа" на информационни срещи в Омуртаг и Опака в края на миналата седмица. Пред заинтересовани лица бяха обявени събитията, които центърът планува да проведе в региона по повод отбелязването на три значими годишнини: 10 г. България в ЕС, 60 г. Европейски социален фонд и 6 г. на мрежата.

              OPAka  Omutrag

От направена презентация стана ясно, че със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) в област Търговище през първия програмен период 2007-2013 г. са реализиране 69 договора на обща стойност 7 139 405 лв., а досега от новия период 2014-2020 г. – 11 договора за 4 250 165 лв.

ESF

По време на срещите беше обсъден и проекта на Насоки на процедурата BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси», в рамките на която ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Бюджетът за процедурата е 50 млн. лв.

Следващата информационна среща на ОИЦ-Търговище ще бъде на 6 април, от 10.30 ч. в община Антоново.

Продължава...

ОИЦ – Търговище представи процедурата „Активно включване“

Информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по операция „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проведе днес Областният информационен център в Търговище. На нея присъстваха 25 представители на общини от региона, на гражданския сектор, работодатели, обучителни организации и доставчици на социални услуги.

Процедурата, с бюджет 20 млн. лв., е насочена към разширяване на възможностите за повишаване на мотивацията на хората с увреждания и техните семейства за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на заетостта и интеграция на пазара на труда, подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания).

От презентацията на експерта Анатоли Александров станаха ясни конкретните изисквания към бенефициентите и партньорите, допустимите дейности и разходи, както и целевите групи: икономически неактивни лица, хора с увреждания, семейства с деца с увреждания, деца и възрастни в риск. Ще се реализират комплексни действия и иновативни социални и здравни услуги в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

До 31 октомври т.г. ще се приемат проектни предложения, а крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018 г., подчерта управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва ИСУН 2020.

Представителите на Общините Търговище и Омуртаг споделиха, че обмислят да кандидатстват по операция „Активно включване” на ОПРЧР, тъй като има нужда от социална ангажираност на хората в риск.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.