wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ЦИКО 16

Управителите на ОИЦ преминаха обучение „Управленски умения“

През м. ноември 2012 г. всички управители на Областните информационни центрове и представителите на Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) преминаха през обучение „Управленски умения", организирано от ЦИКО. Лектор на обучението беше професорът по трудова психология и организационно развитие Снежана Илиева, заместник-декан на Философския факултет на Софийски университет „Климент Охридски". В рамките на обучението бяха застъпени теми като „Лидерство и управление", „Управленски умения и компетентности", „Лидерство и лидерски стилове", „Междуличностно влияние и източници на власт на ръководителите", „Ефективност на комуникацията и стиловете за общуване", „Вземане на решение и решаване на проблеми", „Управление и изграждане на екип", „Емоционална интелигентност и поведение в конфликтни и проблемни ситуации" и др. Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обучението се организира в изпълнение на проект № 0039-ЦИО-3.3. „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси".

Продължава...

Инициативата Jeremie и следващият програмен период

„Инициативата Jeremie и програмирането на следващия програмен период" беше темата на обучение, организирано от Централния информационен и координационен офис. Обучението се проведе в периода 24-26 септември 2012 г. в гр.…

Продължава...

Всички екипи на Областни информационни центрове преминаха обучение за организиране и провеждане на събития

  В периода 25-29 юни 2012 г. Централният информационен и координационен офис проведе обучение за служителите от Областните информационни центрове (ОИЦ) на тема „Организиране и провеждане на събития". На семинара…

Продължава...

Обучение на тема „Работа с публичния модул на ИСУН и обучение по схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОПРР”

  В периода 18-20 април 2012 г. в гр. София, Централният информационен и координационен офис проведе обучение на тема „Работа с публичния модул на ИСУН и обучение по схема „Подкрепа…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.