wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Програмите за селските райони и рибарската са най-рискови за загуба на средства през 2012 г., казва министърът на еврофондовете Томислав Дончев

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.