wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Вече мислим как да подготвим администрацията ни за председателството на ЕС през 2018 г., казва министърът по управление на средствата от Европейския съюз пред в. „24 часа”

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.