wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  Основната промяна през тази година е, че проектите ще се приемат изцяло онлайн чрез системата ИСУН 2020, модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. За целта е необходимо всеки кандидат да има валиден квалифициран електронен подпис (т.нар. КЕП).

   По подмярката могат да подават земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години. За да участват с проект по приема, младите фермери трябва да са регистрирани като земеделски стопани. Този път обаче, първата регистрация като земеделски стопанин, може да е преди не повече от 24 месеца, а не както беше до момента 18 месеца. Освен физически лица, по подмярката могат да подават проектни предложения и еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност.

   За да са допустими бенефициенти, младите стопани трябва да имат икономически размер на стопанството в стандартен производствен обем между 8000 евро и 16 000 евро включително. Изисква се да са собственици, наематели или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици или наематели на животновъдните сгради и помещения.

   Кандидатите също така трябва да нямат договор за подпомагане по някоя от следните подмерки: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ или 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Допълнително условие е да не са получавали средства и по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г. Не се допуска и участието на бенефициенти, които са сключвали договор по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от предходния програмен период.

   Планираният за приема бюджет е 22 000 000 евро, а максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин ще е 25 000 евро. Плащането ще се извършва на два етапа – първото е в размер на 12 500 евро и се превежда по сметките на стопаните в срок до два месеца след сключване на административния договор. Второто е за същата сума и траншът се прави, когато след проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.